Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23699
Title: Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số kiến nghị
Authors: Khổng, Văn Minh
Keywords: Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Hội nhập Quốc tế
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.13-16
Abstract: Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tạo cơ hội thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận được công nghệ tiên tiến; sử dụng sở hữu trí tuệ (SHTT) như là công cụ để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khuyến khích hoạt dộng đổi mới sáng tạo (ĐMST),.. Tuy nhiên, tiêu chuẩn bảo hộ cao trong các FTA thế hệ mới là xu hướng tất yếu đã đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức về SHTT mà các FTA tác động đến nước ta, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động ĐMST, khai thác tài sản trí tuệ (TSTT), đổi mới công nghệ...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23699
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.79 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.