Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23700
Title: Kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thanh Loan
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Các doanh nghiệp chế biến thủy sản
Niêm yết trên thị trường
Chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.50-52
Abstract: Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một quá trình được thiết lập và vận hành bởi hội đồng quản trị, nhà quản lý và nhân viên đơn vị, được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bài viết này tác giả đã tìm hiểu thực trạng KSNB của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản (CBTS) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 5 thành phần là: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Các hoạt động kiểm soát, Hệ thống thông tin & truyền thông và Giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23700
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
746.42 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.