Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23703
Title: Ảnh hưởng của tiền lương tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại (Phần 1)
Authors: Cao, Thị Hồng Vinh
Nguyễn, Thị Ngân Hà
Phạm, Thị Hồng Diên
Vũ, Thị Hạnh
Phạm, Thị Minh Thuỷ
Keywords: Ảnh hưởng của tiền lương
Tới kết quả hoạt động
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tại Việt Nam
Trong bối cảnh
Tự do hóa thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.53-56
Abstract: Bài viết chỉ ra những ảnh hưởng của tiền lương tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu trong giai doạn 2009-2015, bao gồm 1557 đối tượng quan sát. Nghiên cứu chỉ ra tác động thuận chiều của tiền lương đối với lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả này vẫn dùng ngay cả khi biến phúc lợi bổ sung được thêm vào mô hình cũng như với các mẫu con của 3 vùng Bắc, Trung, Nam. Biến quy mô doanh nghiệp cũng có tác động thuận chiều tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Độ tuổi doanh nghiệp được chỉ ra tác động hỗn hợp trong khi đó mạng lưới khách hàng không có tác động về mặt thống kê tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23703
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
940.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.