Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23737
Title: Tìm hiểu ba hình thái gia đình ở Pháp: Gia đình hạt nhân, gia đình đơn thân và gia đình tái tạo lập
Authors: Hoàng, Văn Dũng
Keywords: Gia đình hạt nhân
Gia đình đơn thân
Gia đình tái tạo lập
Tư cách làm cha mẹ
Tư cách làm nhiều cha mẹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.86-101
Abstract: Trong những năm 1970 ở Pháp, gia đình hạt nhân dù vẫn chiếm đa số trong những gia đình có con ở tuổi vị thành niên, song đã không còn nắm giữ vị trí độc quyền nữa, ít nhất là trên phương diện tên gọi. Trong khi tỷ lệ gia đình hạt nhân suy giảm thì gia đình đơn thân và gia đình tái tạo lập xuất hiện với số lượng liên tục gia tăng. Ba hình thức gia đình này có mối quan hệ mật thiết với nhau và có thể chuyển từ hình thái này sang hình thái kia. Bài viết tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và đặc trưng của ba hình thái gia đình này ở Pháp. Từ đó, những khái niệm như tư cách làm cha mẹ, tư cách làm đồng cha mẹ, và tư cách làm nhiều cha mẹ được tạo lập và tranh luận nhằm chuẩn hóa những hình thái gia đình mới này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23737
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.