Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23738
Title: Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế của người nhập cư tại Hà Nội
Authors: Nguyễn, Như Trang
Keywords: Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế
Người nhập cư
Chính sách y tế
Bảo hiểm y tế
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.16-25
Abstract: Trong những năm qua, Luật Bảo hiểm y tế và Luật Cư trú đã có những thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Một số rào cản về hệ thống đăng ký hộ khẩu và nơi năng ký khám chữa bệnh đã được tháo gỡ và độ bao phủ bảo hiểm y thế đã tăng. Kết quả phân tích số liệu Điều tra Tình hình cư trú ở Việt Nam năm 2015 – 2016 cho thấy, người nhập cư ở Hà Nội vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế. Tỷ lệ người nhập cư ở Hà Nội có bảo hiểm y tế, nhưng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh tại các tỉnh thành phố khác khá cao, nhất là trong các nhóm dưới 18 và trên 40 tuổi. Nhiều người nhập cư có xu hướng lựa chọn bệnh viện tuyến trung ương, không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23738
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.