Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23756
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ ban hành chính sách
Authors: Đỗ, Phương Thảo
Keywords: Sử dụng vốn
Hiệu quả quản lý
Tài sản nhà nước tại doanh nghiêp
Ban hành chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.7-10
Abstract: 2011-2016 là giai đoạn có nhiều thay đổi về chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gắn với quá trình thay đổi mô hình doanh nghiệp và sắp xếp cơ cấu lại DNNN, cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Hàng loạt chính sách của Chính phủ được ban hành để nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của DNNN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn thảo trong quá trình xây dựng các chính sách liên quan tới việc nâng cao chất lượng hoạt động của DNNN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23756
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.