Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23758
Title: Chỉ dẫn của C.Mác về công tác tổ chức - cán bộ
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Các Mác
Công tác tổ chức - cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.4-6,21
Abstract: Một trong những di sản tư tưởng của C.Mác để lại là hệ thống lý luận về CNXH khoa học, trong đó có lý luận về đảng cộng sản. Trong điều kiện, hoàn cảnh lúc bấy giờ, C.Mác chưa đề cập nhiều đến vấn đề tổ chức - cán bộ nhưng những tư tưởng của Người đã đặt ra tiền đề quan trọng cho các nhà lý luận mác-xít phát triển sau này. Có thể khái quát những tư tường chủ yếu của C.Mác về công tác tổ chức - cán bộ ở một số khía cạnh sau: Đảng phải là một tổ chức chính trị có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, công khai, thực sự là ngọn cờ để tập hợp giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23758
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.