Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23761
Title: Một số điểm nhấn trong chiến lược cán bộ
Authors: Phạm, Văn Định
Keywords: Chiến lược cán bộ
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.10-12
Abstract: Hơn hai mươi năm trước, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18-6-1997 của BCH Trung ương (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước - sau đây gọi tắt là Chiến lược cán bộ. Hiện nay, chúng ta đang tiến hành tổng kết chiến lược đó và sẽ đề ra nhiều nội dung mới để đáp ứng tình hình nhiệm vụ của đất nước trong những năm sắp tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23761
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.