Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23765
Title: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ
Authors: Lê, Thị Thu Hằng
Keywords: Chiến lược cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.13-16
Abstract: Qua 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn, đóng góp quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23765
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.