Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23790
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cây hẹ trồng tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Authors: Trần, Duy Phát
Đổ, Thị Hồng Nhung
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố đạm – phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất cây hẹ trồng tại xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của phân hữu cơ có bổ sung vi sinh đến sinh trưởng và năng suất của cây trồng. Thí nghiệm được thực hiện làm 3 đợt và được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân hóa học và phân rơm ủ (không bổ sung vi sinh vật); NT2: bón phân vô cơ theo công thức 120N – 80P205 – 30K20; NT3: 4kg phân rơm ủ + 4 lít dung dịch vi sinh vật cố định đạm–phân giải lân/m2 ; NT4: 5kg phân rơm ủ + 4 lít dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân/m2 ; NT5: 6kg phân rơm ủ + 4 lít dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân/m2 . Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân với lượng bón 4kg/m2 cho hẹ liên tiếp qua 3 đợt sẽ cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất tương đương với bón phân hóa học và cao hơn không bón phân. Bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân chưa cho thấy ảnh hưởng rõ rệt đến độ brix và lượng vật chất khô của cây hẹ.
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23790
ISSN: B1510620
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.