Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23801
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 lên sự điều hòa ion và miễn dịch cúa cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hà
Đỗ, Thị Thanh Hương
Kim, Chí Thiện
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 lên điều hòa ion và miễn dịch của cá tra giống, từ đó có biện pháp phòng tránh trong quá trình nuôi. Nghiên cứu được bố trí với hai mức nhiệt độ 27oC và 33oC có bổ sung 3%CO2 (21 mmHg) và không bổ sung CO2. Sau khi nhiệt độ và nồng độ CO2 đạt yêu cầu theo các nghiệm thức, thì tiến hành thu mẫu máu cá ở các thời điểm: 0 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 3 ngày và 7 ngày. Mỗi lần thu 3 cá/bể, mẫu máu cá được chứa trong eppendorf và ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút trong 6 phút để thu huyết tương phân tích các chỉ tiêu glucose, Na+, Cl-, áp suất thẩm thấu, lysozyme, peroxidase. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi cho cá tra tiếp xúc với CO2 ở nồng 3%CO2 nồng độ ion Cl- sau 1 ngày tiếp xúc luôn giảm thấp so với đối chứng; nồng độ ion Na+, và áp suất thẩm thấu ở các nghiệm thức không thay đổi. Nồng độ glucose tăng sau 1 ngày ở nghiệm thức bổ sung CO2 và không có dấu hiệu phục hồi sau 7 ngày thí nghiệm. Hoạt tính peroxidase ở thời điểm 3 giờ có sự tăng cao của peroxidase ở nghiệm thức 33oC-CO2, sau 1 ngày thì hoạt tính này phục hồi trở lại và không có dấu hiệu tăng. Hoạt tính lysozyme giảm khi cá tiếp xúc với CO2 ở thời điểm 3 giờ, thời điểm 1 ngày hoạt tính lysozyme ở nghiệm thức nhiệt độ 33oC tăng cao hơn so với nghiệm thức 27oC. Tóm lại, ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ, CO2 cao và sự kết hợp của hai yếu tố này có tác động lên quá trình điều hòa ion Cl, tăng nồng độ glucose, thay đổi hoạt tính peroxidae, lysozyme và không làm ảnh hưởng quá trình điều hòa ion Na+ và áp suất thẩm thấu của cá tra trong thí nghiệm.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23801
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
252.24 kBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
377.53 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.