Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23811
Title: Phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH ở TPCT hiện nay.
Authors: Phan, Văn Phúc
Nguyễn, Thị Hồng Trúc
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của thành phố Cần Thơ, luận văn sẽ đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Cần Thơ.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23811
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
646.72 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.