Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23818
Title: Đánh giá tiềm năng, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trong cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Phân tích những tiềm năng, lợi thế của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn trong việc phát triển du lịch cộng đồng. - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng trong cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. - Đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trong cộng đồng người Hoa ở khu vục Chợ Lớn TP.HCM
Description: 89tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23818
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.