Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23839
Title: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra.
Authors: Võ, Nguyễn Nam Trung
Nguyễn, Quang Đại B1602242
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lý luận, pháp lý về vai trò của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra, chỉ ra những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra.
Description: 47 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23839
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.