Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23839
Nhan đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra.
Tác giả: Võ, Nguyễn Nam Trung
Nguyễn, Quang Đại B1602242
Từ khoá: Luật Hành chính
Năm xuất bản: 2020
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lý luận, pháp lý về vai trò của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra, chỉ ra những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra.
Mô tả: 47 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23839
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.