Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23846
Nhan đề: Larval rearing of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in bioflocs systems supplemented with difference carbon sources
Tác giả: Tran, Ngoc Hai
Pham, Vu Chi Linh
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: The study was carried out to evaluate the effects of three carbon sources (sugar, rice flour and wheat flour) added at C:N ratio of 15 on growth and survival rates of larvae and postlarvae of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii), in comparison with a control treatment of no carbon source added. The larvae were cultured at the density of 60 individuals/litter in 500 litter composite tank with the salinity of 12‰. Larval prawn were fed with Artemia nauplius for the first 4 days, and supplemented with artificial feed (Lansy and Fripak) from day 5 onward. After 30 rearing days, prawn in the treatment with sugar addition had the highest growth (body length of PL 10 was 1.32 ± 0.08 cm), survival rate (59.3±17.6%) and yield (36.0±11.0 PL/L), which were statistically different from other treatments (p<0.05). Growth and survival rates of prawn in treatments of rice flour and wheat flour addition were higher but not significantly different compared with the control treatment.
Mô tả: 15p.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23846
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
657.62 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.