Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23857
Title: Ảnh hưởng của phật giáo Nam tông đến đạo đức cộng đồng người KHMER ở tỉnh ST hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Đan Thụy
Nguyễn, Thị Tú Trinh
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tìm hiểu về nguồn gốc ra đời, sự phát triển và nội dung cơ bản của Phật giáo Nam tông cũng như quá trình du nhập, phát triển và đặc điểm của Phật giáo Nam tông ở tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, tác giả phân tích thực trạng ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đến đạo đức cộng đồng người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Qua đó, tác giả đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của Phật giáo Nam tông trong xây dựng đạo đức cộng đồng người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay.
Description: 93 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23857
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.