Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23859
Title: Đặc điểm của phật giáo VN trong thời kỳ Bắc thuộc -giá trị và hạn chế.
Authors: Mai, Phú Hợp
Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Dựa trên nhu cầu nghiên cứu về Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng mà đặc biệt là Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc, ngoài việc nắm vững được bối cảnh lịch sử, nguồn gốc ra đời hay nghiên cứu về quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam thì việc nghiên cứu về đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc là một nhiệm vụ rất cần thiết. Nhận thấy được sự quan trọng đó, luận văn này sẽ giúp cho người đọc nhận thức một cách sâu sắc hơn bối cảnh lịch sử và quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Đặc biệt là thấy được những đặc điểm nổi bật của Phật giáo Việt nam trong thời kỳ Bắc thuộc. Từ đó giúp cho người đọc sẽ thấy những giá trị và hạn chế của vấn đề một cách khách quan và có hệ thống hơn.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23859
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.