Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23905
Title: Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man,1897) thương phẩm sử dụng giống tách đực và giống không tách đực trong mương vườn dừa ở tỉnh Vĩnh Long
Authors: Dương, Nhựt Long
Lam, Mỹ Lan
Trần, Thị Thu Trang
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá sự tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh từ nguồn giống không tách đực và giống tách đực trong mương vườn dừa, làm cơ sở khoa học cải tiến quy trình kỹ thuật, thúc đẩy nghề nuôi tôm càng xanh phát triển. Thí nghiệm được bố trí theo hai nghiệm thức nuôi thương phẩm từ nguồn giống tách đực và không tách đực. Kết quả cho thấy, các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, độ kiềm, N-NH4+, N-NO2-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối, năng suất của tôm ở nghiệm thức 1 là (51,06±0,51 g/con), (0,04 – 0,51 g/ngày), (471±29 kg/ha) cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 2 (47,13±8,22 g/con), (0,03 – 0,47 g/ngày), (418±37 kg/ha). Tuy nhiên, tỷ lệ sống của nghiệm thức 1 (22,9±2,1%) thấp hơn nghiệm thức 2 (28,7±7,6%). Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận ở nghiệm thức 1 (19,62 triệu/ha), (34%) cao hơn nghiệm thức 2 (5,16 triệu/ha), (8%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, sử dụng giống ương tách đực mang lại hiệu quả cao hơn việc sử dụng hoàn toàn giống không tách đực.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23905
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.