Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23905
Nhan đề: Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man,1897) thương phẩm sử dụng giống tách đực và giống không tách đực trong mương vườn dừa ở tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Dương, Nhựt Long
Lam, Mỹ Lan
Trần, Thị Thu Trang
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá sự tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh từ nguồn giống không tách đực và giống tách đực trong mương vườn dừa, làm cơ sở khoa học cải tiến quy trình kỹ thuật, thúc đẩy nghề nuôi tôm càng xanh phát triển. Thí nghiệm được bố trí theo hai nghiệm thức nuôi thương phẩm từ nguồn giống tách đực và không tách đực. Kết quả cho thấy, các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, độ kiềm, N-NH4+, N-NO2-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối, năng suất của tôm ở nghiệm thức 1 là (51,06±0,51 g/con), (0,04 – 0,51 g/ngày), (471±29 kg/ha) cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 2 (47,13±8,22 g/con), (0,03 – 0,47 g/ngày), (418±37 kg/ha). Tuy nhiên, tỷ lệ sống của nghiệm thức 1 (22,9±2,1%) thấp hơn nghiệm thức 2 (28,7±7,6%). Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận ở nghiệm thức 1 (19,62 triệu/ha), (34%) cao hơn nghiệm thức 2 (5,16 triệu/ha), (8%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, sử dụng giống ương tách đực mang lại hiệu quả cao hơn việc sử dụng hoàn toàn giống không tách đực.
Mô tả: 14tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23905
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.