Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2391
Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai =
Other Titles: Assessment the registration and issuance certificate of land use right and other assets associated with land in Bien Hoa city, Dong Nai province
Authors: Nguyễn, Hoàng Khánh Linh
Nguyễn, Bích Ngọc
Lã, Thành Tâm
Keywords: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyền sở hữu nhà
Quỹ đất
Đồng Nai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.41-48
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2391
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.