Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23911
Title: Ảnh hưởng nồng độ hormone 17alpha Methyltestosteron đến tỷ lệ chuyển đổi giới tính của cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) trong hệ thống tuần hoàn nước
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Phạm, Thị Diễm Mi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định sự ảnh hưởng nồng độ hormon 17-α-methyltestosterone đến tỷ lệ chuyển đổi giới tính, tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá rô phi đỏ trong điều kiện hệ thống tuần hoàn nước. Cá rô phi đỏ giai đoạn cá bột 4 ngày sau khi nở, đực hóa bằng phương pháp cho ăn hormon 17-α-methyltestosterone ở 3 nồng độ 40-60-80 mg/kg thức ăn thời gian cho ăn 21 ngày, mật độ 200 con/bể trong điều kiện hệ thống tuần hoàn nước. Sau 45 ngày thí nghiệm, tỷ lệ đực hóa 77,8-92,2% (trung bình 85,2%), tỷ lệ sống 88,3-91,1% (trung bình 90,0%) và trung bình tăng trưởng chiều dài, khối lượng (5,11 cm, 2,24g). Tỷ lệ đực hóa đạt cao nhất khi sử dụng hormon 17-α-methyltestosterone ở nồng độ 60 mg/kg thức ăn (92,2. Kết quả thí nghiệm chứng tỏ rằng với nồng độ hormon 17-α-methyltestosterone 60 mg/kg thức ăn cho kết quả đực hóa cá rô phi đỏ đạt hiệu quả tốt hơn so với nồng độ 40-80 mg/kg thức ăn. Tỷ lệ sống của cá được nâng lên khi sử dụng hệ thống tuần hoàn nước.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23911
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
495.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.