Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23915
Title: Ảnh hưởng của mật độ lên hiệu quả nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) xen canh trong ruộng lúa ở Thới Bình, Cà Mau
Authors: Lam, Mỹ Lan
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Nguyễn, Việt Huỳnh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đươc thưc hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ đến hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh trong ruộng lúa vùng nước lơ. Thí nghiệm đươc bố trí làm 3 nghiệm thức mật độ tôm giống lần lươt là NT 1 (1,5 con/m²), NT 2 (2 con/m²), NT 3 (2,5 con/m²), mỗi nghiệm thức đươc lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, độ kiềm, độ mặn, pH, oxy, N-NH4+, N-NO2-) đều nằm trong khoảng thích hơp cho sư sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Sau thời gian ương nuôi 4 tháng, khối lương tôm cao nhất ở nghiệm thức 1 là 49 g/con khác biệt co y nghia thống kê so với nghiệm thức 2 là 42,5 g/con và nghiệm thức 3 là 40,3 g/con. Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi đươc ước tính NT 1 là 48,4% và đạt 356 kg/ha, NT 2 là 44,8% và đạt 381 kg/ha và NT 3 là 42,4% và đạt 428 kg/ha. Lơi nhuận và tỷ suất lơi nhuận ở NT1 là 18,5 triệu và đạt 75,6%, NT2 là 17,05 triệu và đạt 60,4%, NT3 là 17,6 triệu và đạt 54,6%. Nuôi tôm càng xanh xen canh trong ruộng ở mật độ 1,5 con/m2, co hiệu quả tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm nuôi cao hơn so với mật độ 2 và 2,5 con/m².
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23915
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
703.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.