Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23992
Title: Thực trạng và giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang
Authors: Nguyễn, Chí Hải
Keywords: Giáo dục chính trị tư tưởng
Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng
An ninh cho sinh viên
Trường Đại học An Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 472 .- Tr.60-64
Abstract: Giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) nói chung là nội dung giáo dục được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Đảng, nhằm giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn, đồng thời, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, “cổ vũ, động viên khơi dậy nhiệt tình cách mạng, tinh thần tự giác và tính tích cực của nhân dân trong quá trình cách mạng cải tạo, xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa” [1].
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23992
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.