Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23995
Title: Kết nối trong quy hạch phát triển vùng đô thị làm cơ sở để vùng TP.HCM trở thành điểm nút của mạng lưới kinh tế toàn cầu
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Quy hạch phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh
Vùng đô thị
Mạng lưới kinh tế toàn cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.22-28
Abstract: Sau những năm 1960, khoa học về vùng phát triển, năm 1950 Hiệp hội Khoa học về Vùng được thành lập, hội nghị năm 1961 triệu tập tại châu Âu đặt nền móng cho nó, cần có quan niệm đúng về vùng, từ nay về sau điều này càng trở nên bức thiết hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23995
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.