Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24009
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các DNNVV tỉnh Bình Đinh
Authors: Trần, Thị Quanh
Võ, Thị Cẩm Tiên
Trịnh, Thị Hồng Hương
Nguyễn, Thị Thanh Diệu
Phạm, Thị Kim Chi
Keywords: Chất lượng thông tin báo cáo tài chính
DNNVV
Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.73-76
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính (BCTC) của các DNNVV tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố, gồm: Hiệu quả kiểm soát nội bộ; Năng lực nhân viên kế toán; Chất lượng phần mềm; và Quản trị lợi nhuận ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Bình Định, trong dó nhân tố Hiệu quả kiểm soát nội bộ có ảnh hưởng mạnh nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24009
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.5.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.