Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24030
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Hoàng, Thị Hảo
Keywords: Rủi ro tín dụng
Agribank Chi nhánh huyện Vân Đồn
Quảng Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.103-106
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu điều tra khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và các cán bộ quản lý trực tiếp công tác tín dụng, nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhóm nhân tố về phía ngân hàng, về phía khách hàng và nhân tố khác đều ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng lại Agribank Chi nhánh huyện Vân Đồn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24030
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.