Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24036
Title: Bàn về phương pháp thiết kế thành phần bê tông pha phụ gia giảm nước và phụ gia giảm nước với phụ gia khoáng
Authors: Nguyễn, Thúc Tuyên
Nguyễn, Tiến Trung
Vũ, Quốc Vượng
Keywords: Bêtông
Thành phần phụ gia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.51-52
Abstract: Trong bài báo đăng trong Tạp chí Người Xây dựng số tháng 3+4/2018 đã bàn về phương pháp thiết kế thành phần bê tông pha phụ gia khoáng. Trong bài báo này đề cập đến phương pháp thiết kế thành phẩm bê tông pha phụ gia giảm nước và phụ gia giảm nước kết hợp với phụ gia khoáng. Trong tiêu chuẩn Mỹ ASTM C494 [2] phân loại phụ gia giảm nước (phụ gia hóa dẻo thường) loại D và phụ gia giảm nước mức độ cao (phụ gia siêu dẻo) loại 6 và F. Bài báo này là bài tiếp theo của bài báo trước [1], Nên một số chi tiết không được nhắc lại để bài báo ngắn gọn hơn. Phụ gia giảm nước thường ở dạng lỏng (dung dịch); có khi ở dạng bột khô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24036
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.