Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24044
Title: Một số định hướng phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Một số định hướng phát triển
Đảm bảo chất lượng
Các trường đại học Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 474 .- Tr.1-6
Abstract: Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho việc phân tích chất lượng giáo dục đại học luôn là yếu tố quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển của nhà trường, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, các trường đại học đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng kiểm định, đánh giá bên trong. Để thực hiện được điều này, xu thế chung trong những năm gần đây ở các trường đại học đã chủ động xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong khá toàn diện. Theo Trần Anh Vũ, từ năm 1990 đến nay, đảm bảo chất lượng trở thành vấn đề quan trọng trong giáo dục đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24044
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.