Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24064
Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tổ ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp
Authors: Phạm, Thị Thu Hoài
Tô, Thị Vân Anh
Keywords: Các nhân tố
Tổ chức kế toán
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.129-132
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quan trị (KTQT) trong các doanh nghiệp (DN). Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, nhóm tác giả kế thừa lý thuyết của các nhà nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT trong các DN, đồng thời mở rộng hướng nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình lý thuyết và khung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT trong các DN. Mô hình lý thuyết do nhóm tác giả đề xuất gồm 7 nhân tố có ảnh hưởng đến tổ chức KTQT trong các DN, đó là: Sự phân quyền; Mức độ cạnh tranh cửa thị trường; Công nghệ và kỹ thuật sản xuất; Công nghệ thông tin; Quy mô DN; Sự quan tâm của nhà quản trị; và Trình độ của nhân viên kế toán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24064
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.