Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24065
Title: So sánh tính Acid - bazơ của hợp chất hữu Cơ
Authors: Nguyễn, Sỹ Hoàn
Keywords: So sánh tính Acid - bazo
Hợp chất hữu Cơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 01 (349) .- Tr.23-30
Abstract: Hiệu ứng cảm ứng là sự phân cực lan truyền các liên kết liên tiếp theo trục dọc các liên kết σ do sự phân cực của một liên kết nào đó (hoặc do sự hút đẩy electron của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử hay nhóm nguyên tử nào đó trong phân tử), kí hiệu bằng chữ I (Inductive effect).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24065
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.