Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24080
Title: Thiết kế tài liệu dạy học theo module học phần Phương pháp dạy học Toán cho sinh viên sư phạm toán ở trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Trần, Trung
Sophida Done
Keywords: Dạy học theo module học phần
Toán cho sinh viên sư phạm toán
Cao đẳng sư phạm nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 474 .- Tr.39-42,11
Abstract: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã đề ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực từ năm 2006-2015 theo 4 hướng: - Tăng cường nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông ở nước CHDCND Lào, giáo dục phổ thông kéo dài 12 năm; - Khuyến khích và mở rộng cơ hội cho người học, cải thiện chất lượng và liên kết giáo dục; - Tổ chức chiến lược khoa học giáo dục và kế hoạch hành động của khoa học giáo dục; - Chú ý mở rộng các trường kĩ thuật và đào tạo dạy nghề.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24080
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.