Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24086
Title: Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Tuấn
Phùng, Thị Mai Anh
Nguyễn, Nhật Huy
Chu, Tiến Đạt
Lê, Thu Hải
Vũ, Thị Thu Hường
Keywords: eWOM
Thương mại trực tuyến
Thuyết hành vi theo kế hoạch
Ý định mua
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.163-167
Abstract: Bài viết nghiên cứu những tác dộng cửa truyền miệng điện tử (Electronic Word Of Mouth - eWOM) đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự tin cậy eWOM có ảnh hưởng gián tiếp tới ý định mua hàng thông qua yếu tố sự chấp nhận e WOM, ý định mua chịu sự tác động tích cực trực tiếp từ sự chấp nhận eWOM, chuẩn chủ quan cùng với nhận thức kiểm soát hành vi và sự chấp nhận eWOM có ảnh hưởng tích cực một cách gián tiếp tới ý định mua thông qua các yếu tố thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, chất lượng eWOM không gây ra tác động gián tiếp và thái độ không gây ra tác động trực tiếp tới ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại mua sắm trực tuyến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24086
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.