Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2413
Title: Mối quan hệ giữa các nhóm định hướng giá trị - ý nghĩa của sinh viên Việt Nam với khả năng thích ứng của họ trong môi trường học tập tại Liên bang Nga
Authors: Nguyễn, Hồng Phan
Hồ, Võ Quế Chi
Keywords: Định hướng giá trị - ý nghĩa
Khả năng thích ứng
Sinh viên Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.23-39
Abstract: Bài báo thiết lập và phân tích ba nhóm định hướng giá trị - ý nghĩa của sinh viên Việt Nam trong môi trường học tập tại Liên bang Nga, bao gồm: nhóm định hướng chuyên nghiệp - nghề nghiệp, nhóm định hướng tự kỷ trung tâm và nhóm định hướng giao tiếp xã hội. Các nhóm định hướng giá trị - ý nghĩa này có tương quan với các giá trị thể hiện khả năng thích ứng của sinh viên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2413
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.242.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.