Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2414
Title: Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung trọng tự nhiên (Yw) và các chỉ tiêu sức chống cắt (c, o), của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến Quốc lộ 6
Authors: Nguyễn, Huy Hùng
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Mưa
Ổn định mái dốc
Quốc lộ 6
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.14-18
Abstract: Bài báo nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến biến đổi dung trọng tự nhiên và các chỉ tiêu sức chống cắt của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến Quốc lộ 6 làm cơ sở đánh giá ảnh hưởng của mưa đến ổn định mái dốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2414
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
571.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.