Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24156
Title: Phát triển ngành logistics trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Hà, Văn Hội
Bùi, Hồng Cường
Keywords: Cơ hội
E – logistic
Hội nhập kinh tế quốc tế
Hạn chế
Logistics
Thành tựu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.31-42
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, logistic đang được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bài viết này phân tích, đánh giá những cơ hội điều kiện thuận lợi. những thành tựu và những điểm tồn tại trong quá trình phát triển của ngành logistics Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành logistic Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24156
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.