Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24158
Title: Từ đại dịch Covid-19: Đánh giá nội lực của nền kinh tế Viêt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Thái
Tô, Trung Thành
Bùi, Trinh
Keywords: Từ đại dịch Covid-19
Đánh giá nội lực của nền kinh tế Viêt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.30-33
Abstract: Tăng trưởng GDP là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả của nền kinh tế. Nhưng, để điều hành nền kinh tế không chỉ dựa vào xem xét chỉ tiêu tăng trưởng GDP, mà còn có nhiều chỉ tiêu quan trong khác, như: Thu nhập quốc gia (GNI); Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI) và đặc biệt là chi tiêu Tiết kiệm (Saving) phản ánh nguồn lực thực sự của nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những tác động tiêu cực đến nền sản xuất, đầu tư... làm sụt giảm GDP của mọi quốc gia trên thế giới, thì nội lực của nền kinh tế chính là cứu cánh của mỗi quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24158
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.