Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24161
Title: Các yếu tố quyết định canh tác chè hữu cơ của các nông hộ ở Việt Nam
Authors: Tô, Thế Nguyên
Đỗ, Tường Lâm
Keywords: Canh tác chè hữu cơ
Phúc lợi của hộ
Logit nhị phân
Ghép điểm xu hướng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.43-56
Abstract: Canh tác chè hữu cơ ngày càng trở nên quan trọng trong việc nâng cao thu nhập của các hộ trồng chè của Việt Nam. Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung vào những nội dung sau: i) Phân tích thực trạng sản xuất chè hữu cơ của các hộ nông dân bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê kinh tế: ii) Phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến quyết định canh tác chè hữu cơ của hộ bằng việc sử dụng mô hình logit nhị phân, và iii) Phân tích tác động của canh tác chè hữu cơ tới phúc lợi của các hộ trồng chè bằng việc sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng. Nhóm tác giả sử dụng bộ số liệu gồm 315 hộ canh tác chè ở năm tỉnh và được thu thập trong năm 2018. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc quyết định tham gia canh tác chè hữu cơ của hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như diện tích trồng chè, số lao động của hộ, điện thoại di động, máy đốn hái chè và trợ cấp trong canh tác chè. Việc đồn điền đổi thửa cũng như trợ cấp và tập huấn sẽ làm tăng số hộ tham gia canh tác chè hữu cơ từ đó tăng phúc lợi của hộ trồng chè.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24161
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.