Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24161
Nhan đề: Các yếu tố quyết định canh tác chè hữu cơ của các nông hộ ở Việt Nam
Tác giả: Tô, Thế Nguyên
Đỗ, Tường Lâm
Từ khoá: Canh tác chè hữu cơ
Phúc lợi của hộ
Logit nhị phân
Ghép điểm xu hướng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.43-56
Tóm tắt: Canh tác chè hữu cơ ngày càng trở nên quan trọng trong việc nâng cao thu nhập của các hộ trồng chè của Việt Nam. Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung vào những nội dung sau: i) Phân tích thực trạng sản xuất chè hữu cơ của các hộ nông dân bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê kinh tế: ii) Phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến quyết định canh tác chè hữu cơ của hộ bằng việc sử dụng mô hình logit nhị phân, và iii) Phân tích tác động của canh tác chè hữu cơ tới phúc lợi của các hộ trồng chè bằng việc sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng. Nhóm tác giả sử dụng bộ số liệu gồm 315 hộ canh tác chè ở năm tỉnh và được thu thập trong năm 2018. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc quyết định tham gia canh tác chè hữu cơ của hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như diện tích trồng chè, số lao động của hộ, điện thoại di động, máy đốn hái chè và trợ cấp trong canh tác chè. Việc đồn điền đổi thửa cũng như trợ cấp và tập huấn sẽ làm tăng số hộ tham gia canh tác chè hữu cơ từ đó tăng phúc lợi của hộ trồng chè.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24161
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.