Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2418
Title: Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay =
Other Titles: Some impacts of religious practices on the households' economic activities in Vietnam today
Authors: Hoàng, Văn Chung
Keywords: Tôn giáo
Kinh tế
Gia đình
Chi phí
Nhiệt thành tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 01 .- Tr.116-138
Abstract: Giới Xã hội học ngày nay càng quan tâm đến việc phân tích, đánh giá và khái quát những mối liên hệ giữa tôn giáo và kinh tế. Đây là một chủ đề lớn và tác giả cho rằng những gì đang diễn ra ở Việt Nam với những đặc thù của mình hiện nay cũng có thể cung cấp một cứ liệu có giá trị. Bài viết này mới chỉ bắt đầu tìm hiểu ở phạm vi hẹp là các tác động của thực hành tôn giáo đối với hoạt động kinh tế của hộ gia đình dựa trên các dữ liệu định lượng và định tính thông qua thu nhập và xử lý tài liệu. Về cơ bản, chúng tôi muốn góp phần minh chứng rằng những tác động đó trở nên rõ ràng hơn cùng với sự phục hồi và phát triển của tôn giáo ở Việt Nam kể từ sau Đổi mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2418
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.