Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24182
Title: Xây dựng một số bài tập tương tự từ một bài tập đã biết
Authors: Nguyễn, Đình Cương
Keywords: Xây dựng một số bài tập tương tự
Từ một bài tập đã biết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 02(350) .- Tr.15-16
Abstract: A và D là 2 nguyên tố nằm kế tiếp nhau trong một nhóm A của bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân của chúng bằng 58. a. Viết cấu hình electron của các nguyên tử A và D. b. Xác định vị trí của A, D trong bảng tuần hoàn. Học sinh được dùng bảng tuần hoàn mà một ô nguyên tố chỉ có kí hiệu nguyên tố và z. Đây là một dạng bài tập tác giả xây dựng dựa trên bài tập đã có sẵn tác giả xin được trình bày đến bạn đọc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24182
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
475.64 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.