Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24195
Title: Phát huy vai trò của hội liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh VL hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Bùi, Tuấn Kiệt
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề về phát huy vai trò của Hội LHPN xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Trên cơ sở nghiêm cứu thực tế tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tác giả đã làm rõ những thành tựu, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội LHPN xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hiện nay.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24195
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.