Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24196
Title: Tác động của phân bổ ngân sách nhà nước đến hành vi tài khóa của chính quyền địa phương: Kinh nghiệm tại một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Trần, Hoàng Minh
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Tác động của phân bổ ngân sách nhà nước
Hành vi tài khóa
Chính quyền địa phương
Kinh nghiệm tại một số quốc gia
Hàm ý cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.120-122
Abstract: Phân bổ ngân sách nhà nước và tác động của phân bổ tới hành vi tài khóa của chính quyền là vấn đề được quan trọng trong quản lý ngân sách nhà nước bởi nó phản ánh sự phân bổ nguồn lực tài chính trong hệ thống ngân sách nhà nước giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bài báo này xem xét kinh nghiệm quốc tế khi đánh giá tác động của phân bổ ngân sách nhà nước đến hành vi tài khóa trên thế giới, qua đó đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc nâng cao hành vi tài khóa của địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24196
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.