Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24200
Title: Công tác dân tộc trong cộng đồng KHMER tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh ST hiện nay -thực trạng và giải pháp.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Thạch, Thị Đà Ni
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Công tác dân tộc trong đồng bào Khmer tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hiện nay – Thực trạng và giải pháp”. Đề tài làm rõ thực trạng của công tác dân tộc trong đồng bào Khmer tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc đối với đồng bào Khmer tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.
Description: 103 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24200
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.