Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2420
Title: Ảnh hưởng của xúc cảm đến hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở
Authors: Phạm, Văn Tư
Keywords: Ảnh hưởng
Xúc cảm
Hành vi gây hấn
Học sinh trung học cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.53-62
Abstract: Hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở được hiểu là những hành vi có chủ ý của các em nhằm làm tổn thương, gây hại đến người khác về thể chất, tinh thần và tình dục dù cho mục tiêu chưa đạt được. Và khi có hành vì gây hấn, học sinh trung học cơ sở có những xúc cảm khác nhau và những xúc cảm này có ảnh hưởng nhất định đến hành vi gây hấn của các em trên thực tế. Với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi cá nhân cùng phương pháp phỏng vấn sâu, nghiên cứu này được tiến hành khảo sát tại 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và Thái Nguyên với mẫu định lượng là 905 học sinh trung học cơ sở và mẫu định tính là 100 học sinh cùng với 20 phụ huynh của các em. Công cụ nghiên cứu bao gồm: Một thang đo về những xúc cảm mà học sinh cảm thấy khi có hành vi gây hấn gồm 5 biểu hiện và một thang đo khác bao gồm 17 mệnh đề về các biểu hiện của hành vi gây hấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dù ở mức độ thấp, nhưng một bộ phận học sinh trung học cơ sở đã có hành vi gây hấn và khi có hành vi gây hấn, các em không cảm thấy thỏa mãn, vui sướng, thích thú, mà sợ hãi và lo lắng. Xúc cảm khi có hành vi gây hấn và hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở có mối tương quan nghịch với nhau.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2420
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_551.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.