Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24256
Title: Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức sinh viên Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kinh tế thị trường
Đạo đức
Sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 6 .- Tr.70-76
Abstract: Bài viết chỉ ra và luận giải những chuẩn mực đạo đức cần có của sinh viên Việt Nam hiện nay, phân tích hai xu hướng cơ bản tác động đến đạo đức sinh viên của mô hình kinh tế thị trường, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến đạo đức sinh viên nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24256
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.