Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2425
Title: Ảnh hưởng của tương tác vợ chồng đến sự hài lòng về hôn nhân
Authors: Đặng, Thị Thu Trang
Phan, Thị Mai Hương
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phạm, Phương Thảo
Keywords: Tương tác vợ chồng
Sự hài lòng về hôn nhân
Ảnh hưởng của tương tác vợ chồng đến hài lòng hôn nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.63-75
Abstract: Trong các nghiên cứu nước ngoài, tương tác vợ - chồng được cho là chìa khóa của hạnh phúc. Nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu ảnh hưởng của tương tác giữa vợ và chồng đến sự hài lòng với hôn nhân ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 1.819 người thuộc 7 tỉnh thành phố, trong đó có 48% là nam, với tuổi trung bình là 44,6 độ dài hôn nhân trung bình là 20,8 năm. Công cụ thu thập dữ liệu là bảng hỏi, gồm 1 câu tự đánh giá về sự hài lòng về hôn nhân trên thang 11 bậc; 7 câu đánh giá về tương tác vợ chồng trên thang 5 bậc, trong đó có 4 câu về tương tác tích cực và 3 câu về tương tác tiêu cực. Các thông tin cá nhân gồm: giới tính, năm sinh, năm kết hôn. Phân tích tương quan, hối quy bội và phân tích biến điều tiết được dùng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy: có mối tương quan thuận giữa tương tác tích cực với sự hài lòng hôn nhân và tương quan nghịch giữa tương tác tiêu cực với sự hài lòng hôn nhân; tương tác vợ chồng có khả năng dự báo khá tốt cho sự hài lòng hôn nhân; mức độ ảnh hưởng của tương tác vợ chồng thay đổi theo giới tính, độ tuổi và độ dài hôn nhân. Bàn luận đã có gợi ý hữu ích cho việc ứng xử giữa vợ và chồng trong quá trình chung sống.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2425
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_704.88 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.