Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2425
Nhan đề: Ảnh hưởng của tương tác vợ chồng đến sự hài lòng về hôn nhân
Tác giả: Đặng, Thị Thu Trang
Phan, Thị Mai Hương
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phạm, Phương Thảo
Từ khoá: Tương tác vợ chồng
Sự hài lòng về hôn nhân
Ảnh hưởng của tương tác vợ chồng đến hài lòng hôn nhân
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.63-75
Tóm tắt: Trong các nghiên cứu nước ngoài, tương tác vợ - chồng được cho là chìa khóa của hạnh phúc. Nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu ảnh hưởng của tương tác giữa vợ và chồng đến sự hài lòng với hôn nhân ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 1.819 người thuộc 7 tỉnh thành phố, trong đó có 48% là nam, với tuổi trung bình là 44,6 độ dài hôn nhân trung bình là 20,8 năm. Công cụ thu thập dữ liệu là bảng hỏi, gồm 1 câu tự đánh giá về sự hài lòng về hôn nhân trên thang 11 bậc; 7 câu đánh giá về tương tác vợ chồng trên thang 5 bậc, trong đó có 4 câu về tương tác tích cực và 3 câu về tương tác tiêu cực. Các thông tin cá nhân gồm: giới tính, năm sinh, năm kết hôn. Phân tích tương quan, hối quy bội và phân tích biến điều tiết được dùng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy: có mối tương quan thuận giữa tương tác tích cực với sự hài lòng hôn nhân và tương quan nghịch giữa tương tác tiêu cực với sự hài lòng hôn nhân; tương tác vợ chồng có khả năng dự báo khá tốt cho sự hài lòng hôn nhân; mức độ ảnh hưởng của tương tác vợ chồng thay đổi theo giới tính, độ tuổi và độ dài hôn nhân. Bàn luận đã có gợi ý hữu ích cho việc ứng xử giữa vợ và chồng trong quá trình chung sống.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2425
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_704.88 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.