Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24261
Title: Vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Thị Thắm
Keywords: Nhân cách
Sự phát triển nhân cách
Vai trò của gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 6 .- Tr.77-84
Abstract: Trên cơ sở làm rõ khái niệm nhân cách và sự phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ, bài viết tập trung luận giải vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay trên các phương diện: Thứ nhất, chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất tạo nền tảng sinh học cho sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân; thừ hai, nuôi dưỡng, phát triển tâm lý, tình cảm tạo nên nền tảng tinh thần cho nhân cách cá nhân; thứ ba, giáo dục, truyền thụ những tri thức, kinh nghiệm - kỹ năng sống, kinh nghiệm sản xuất góp phần hình thành và phát triển nhân cách cá nhân; thứ tư, điều chỉnh và định hướng phát triển nhân cách cá nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24261
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.82.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.