Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24262
Title: Sử dụng phần mềm “Chemist by thix” để xây dựng thí nghiệm hóa học ảo phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông
Authors: Vũ, Thị Thu Hoài
Vũ, Thu Trang
Keywords: Thí nghiệm
Phần mềm thí nghiệm ảo
Thí nghiệm hóa học ảo
Chemist by thix
Năng lực thực nghiệm hóa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 470 .- Tr.40-45
Abstract: Năng lực thực nghiệm hóa học là một trong những năng lực quan trọng, đặc thù cần phát triển cho học sinh trong dạy học hóa học. Để phát triển năng lực này cho học sinh thì có nhiều biện pháp, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đang nhận được nhiều sự quan tâm và đặt ra nhiều thách thức cho người dạy để nhằm phát triển kĩ năng, năng lực và tạo hứng thú học tập cho người học. Bài viết trình bày quy trình xây dựng và sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học hóa học; từ đó, đề xuất quy trình sử dụng phần mềm “Chemist by thix” xây dựng thí nghiệm ảo “Điều chế etilen và thử tính chất đặc trưng” để phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông và áp dụng thực nghiệm tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2018-2019. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi và hiệu quả của các đề xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24262
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.